SKINNY

   SLIM

   STRAIGHT

   DRAPEY

   NOVELTY